Signing a Contract

הפחתת מס היטל השבחה

היטל השבחה הינו מס המוטל על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בגין השבחה של מקרקעין בעת מימוש הזכויות בנכס, דהיינו: בעת מכירה או הוצאת היתר בנייה.
 

בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, בגין עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג יגבה היטל השבחה, בשיעור 50% מעליית השווי.

בעת קבלת שומת חיוב להיטל השבחה מהוועדה המקומית, רשאי הנישום להגיש ערעור להפחתת שומת הוועדה באמצעות הליך בקשה למינוי שמאי מכריע, או באמצעות פנייה לוועדת ערר.

 

חשוב לציין כי ניתן להגיש את ההשגה כנגד שומת הוועדה עד תום 45 ימים מיום קבלת השומה בלבד. 

משרדנו מעניק ליווי מלא מקבלת השומה ועד הכרעת השמאי המכריע:

  • קבלת שומת היטל השבחה מהוועדה + שובר תשלום

  • בדיקת חוות הדעת והסבירות להגשת שומה אחרת (שומה נגדית) - ללא עלות

  • הגשת שומה אחרת לשמאי מכריע, ייצוג וליווי מלא בהליך

  • קבלת הכרעה של השמאי המכריע