marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash.jpg

השגות לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הינו גוף ממשלתי אשר רוב הקרקעות במדינה  בבעלותו וניהולו.

הרשות יכולה לגבות תשלומים בגין הפעולות הבאות: הקצאות מגרשים, דמי היוון, דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי שימוש, דמי רכישה, תוספות בניה, שינויי ייעוד וניצול, הקניית בעלות ועוד.

תשלומים אלה יכולים להיות גבוהים ולהשפיע על המשך הליך העסקה מצד החוכר. על תשלומים אלו ניתן להגיש השגה ולהפחית משמעותית את גובה הדרישה.

משרדנו יעניק ליווי מלא בהליך ויכלול את השירותים הבאים:

  • קבלת השומה מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) וסקירה ראשונית לבחינת סבירות הגשת שומה נגדית (השגה).

  • הכנת שומה נגדית והגשתה לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

  • ייצוג בפני השמאי המחוזי

  • קבלת ההכרעה של השמאי הממשלתי ובמידת הצורך הגשת השגה שנייה לוועדת ההשגות, עד 45 ימים מיום קבלת ההחלטה של השמאית הממשלתי.