Image by Bill Oxford

חוות דעת לבית משפט

משרדינו מעניק חוות דעת לבית משפט במגוון תחומים, לרבות הערכות שווי לנסים שונים, הערכות שווי לנחלות חקלאיות, פיצול מגרש מנחלה, נזקי חקלאות, הפקעות, תביעות כנגד רמ"י, דמי שימוש ועוד.  חוות הדעת מוזמנות או דרך בית המשפט שממנה את משרדינו לדון בסוגיה המבוקשת, או בהסכמת שני הצדדים, או על ידי צד אחד.

חוות דעת לבית משפט הינו מסמך משפטי לכל דבר ויכול להשפיע על היתכנות העסקה, הלוואה, פיצוי פתרון של סכסוך ועוד.

מטרת חוות הדעת הינה לתת לבית המשפט כלים לפתרון הסוגיה על הצד היעיל והטוב ולהגיע אל התוצאה המשפטית הנכונה, לעיתים חוות הדעת אינה מספקת והשמאי מוזמן לתת עדות בבית משפט.

משרדנו רשום ברשימת המומחים מטעם בית משפט ובכך מהווה שמאי מוכר למזכירות ולשופטי בית המשפט.